REGULAMIN WYPOŻYCZALNI INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH SŁOMIANY ZAPAŁ oraz strony internetowej www.slomiany-zapal.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa www.slomiany-zapal.pl jest zarządzana przez firmę SZEJKA MUSIC Tomasz Szejka z siedzibą w Częstochowie przy al. Niepodległości 11.
 2. Niniejszy regulamin wypożyczalni internetowej oraz strony internetowej www.slomiany-zapal.pl, określa zasady wypożyczalni, a w szczególności zasady zawierania umów na odległość za pośrednictwem strony internetowej, a także przebiegu zawarcia umowy oraz przebiegu usługi. Jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez konsumenta.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów/Użytkowników strony internetowej. Wszyscy Klienci/Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 4. Każdy Klient/Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Klient/Użytkownik ma możliwość zapoznać się z regulaminem na stronie internetowej: www.slomiany-zapal.pl/regulamin . Ewentualny brak możliwości wglądu do regulaminu w czasie rzeczywistym należy niezwłocznie zgłosić na adres wypozycz.instrument@gmail.com
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej wypożyczalni instrumentów www.slomiany-zapal.pl odnoszą się do produktów (łącznie z cenami) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.Dz.U. z 2020 r.poz.1740 ze zm.). Klient/Użytkownik wysyłając formularz zamówienia składa ofertę wypożyczenia wskazanego towaru za cenę i na warunkach zawartych w opisie i umowie wypożyczenia.
 7. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest zarządca strony.  Szczegółowy zakres i opis przetwarzania danych osobowych zawarty jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej wypożyczalni.

 

§ 2 Definicje

W regulaminie zostały użyte poniższe sformułowania:

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług wypożyczalni www.slomiany-zapal.pl

Użytkownik/Klient – odnosi się do osoby korzystającej ze strony, osoby wynajmującej instrument, osoby płacącej za wynajem i/lub osoby dokonującej rezerwacji.

Osoba wypożyczająca – to osoba, która jest naszym Klientem, ma podpisaną umowę i sprzęt został jej dostarczony lub odebrała go osobiście w siedzibie naszej firmy.

Koszyk – element oprogramowania strony, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do wypożyczenia. W koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia złożonego na stronie, w szczególności danych kontaktowych, czy sposobu dostawy.

Formularz zamówienia – element oprogramowania strony internetowej, w którym Klient/Użytkownik uzupełnia swoje dane osobowe umożliwiające realizację zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, który składa ofertę wypożyczenia wskazanego towaru za pomocą Formularza Zamówienia. Zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy wypożyczenia/najmu rzeczy z przedstawicielem wypożyczalni.

Usługodawca/Wypożyczalnia – SZEJKA MUSIC Tomasz Szejka NIP 9492114569 z siedzibą w Częstochowie (42-216) przy al. Niepodległości 11.

Cena wypożyczenia – cena podana na stronie jest miesięczną/dwutygodniową opłatą za wypożyczenie instrumentu (lub akcesoriów). Szczegółowe informacje o tym co otrzymają Państwo w ramach danej opłaty, znajdziecie Państwo w poszczególnej umowie na wypożyczenie. Ceny różnią się od siebie w zależności od deklarowanej długości umowy.

Opłata miesięczna – jest to opłata, którą osoba wypożyczająca zobowiązuje się płacić za jeden pełny miesiąc lub krótszy okres wypożyczenia/najmu na rzecz Wypożyczalni.

Opłata za cały okres – jest to opłata, którą osoba wypożyczająca zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za pełny okres wypożyczenia zgodny z umową 1/3/6 miesięcy. W przypadku przedłużenia umowy kolejną opłatę należy wpłacić na konto Wypożyczalni.

Zarządca strony -Strona internetowa www.slomiany-zapal.pl jest zarządzana przez firmę SZEJKA MUSIC Tomasz Szejka z siedzibą w Częstochowie przy al. Niepodległości 11.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie www umożliwiający założenie konta użytkownika w serwisie.

Sprzęt/Produkt – jest to instrument muzyczny/wzmacniacz/kolumna/efekt lub jakakolwiek inna ruchomość udostępniana przez Wypożyczalnie.

Kaucja/Kaucja zwrotna – jest to wadium, które stanowi zabezpieczenie w przypadku braku płatności lub uszkodzenia sprzętu. Jeśli wszystkie wpłaty są uregulowane, a sprzęt nie został uszkodzony Kaucja zostanie zwrócona w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zwrócenia sprzętu.

Umowa – Umowa to dokument “najmu rzeczy”, który należy wypełnić i podpisać przy każdym wypożyczeniu/najmie, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość. Zgodnie z postanowieniami umowy towar wypożyczany nie przechodzi na własność Użytkownika/Klienta, a zostanie mu udostępniony odpłatnie na czas trwania umowy. Aby umowa była ważna, osoba podpisująca musi mieć ukończone 18 lat.

§3 Warunki korzystania z serwisu internetowego

 

 1. Wymagania techniczne, które są niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego, który jest potrzebny do korzystania z usług za pośrednictwem strony internetowej www.slomiany-zapal.pl :
 • Komputer, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu.
 • Posiadanie dostępu do poczty elektronicznej (email)
 • Przeglądarka internetowa zaktualizowana do jeden z najnowszych wersji włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Każda osoba fizyczna korzystająca ze strony www o której mowa w regulaminie musi posiadać pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych w niezbędnym zakresie (tj. w zakresie umożliwiającym klientowi/użytkownikowi nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań związanych z korzystaniem z danej usługi), a ponadto, w przypadku gdy dane korzystanie z Serwisu wiązało się będzie z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub podaniem przez użytkownika danych osobowych w ramach Serwisu, użytkownik ten powinien mieć ukończone 16 lat.
 2. Jeśli użytkownik/klient lub inny podmiot nie akceptuje któregokolwiek z postanowień regulaminu prosimy o zaprzestanie korzystania z Usług lub kontakt z wypożyczalnią w celu uzgodnienia indywidualnych warunków współpracy jeśli będzie to możliwe w zgłoszonym zakresie.

 

§4 Złożenie zamówienia i płatność

W celu złożenia zamówienia na wypożyczenie instrumentu należy:

 • Wybrać minimalny czas wypożyczenia, którym są Państwo zainteresowani (wysokość miesięcznej opłaty za wypożyczenie uzależniona jest od długości trwania umowy)
 • Zdecydować, czy chcą Państwo dokonywać opłaty za wypożyczenie w cyklu comiesięcznym, czy też opłacić cały okres rozliczeniowy „z góry”
 • Dodać produkt do koszyka
 • Pobrać umowę odpowiadającą wybranemu przez Państwo instrumentu wraz z odpowiednim czasem wypożyczenia
 • Uzupełnić formularz z danymi, bądź założyć konto klienta na stronie
 • Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i potwierdzić zamówienie
 • Wypełnić pobraną z naszej strony umowę (w formie elektronicznej lub papierowej), podpisać ją i odesłać na adres instrument@gmail.com (umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim)
 • Wpłacić kaucję zwrotną wraz z kwotą podaną w koszyku. Wpłaty należy dokonywać na rachunek: 10 1050 1142 1000 0092 6112 5273, w tytule należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Osoby wypożyczającej, jeśli przelewu dokonuje inna osoba.
 • Umowa na świadczone przez nas usługi nie zostanie zawarta dopóki nie potwierdzą Państwo zamówienia poprzez przesłanie podpisanej umowy oraz nie dokonają Państwo przelewu płatności wszystkich wymaganych opłat
 • Dodatkowe informację oraz instrukcje jak złożyć zamówienie znajdą państwo w załadce “Poradnik” https://slomiany-zapal.pl/poradnik/

Użytkownik/Klient ma prawo do zaproponowania indywidualnych zmian w treści umowy. Jeśli obie strony wyrażą zgodę na zmianę, Użytkownik/Klient otrzyma dostosowaną umowę na wskazany przez siebie adres email.

§5 Formy płatności

 1. Ceny w wypożyczalni podane są w polskich złotych, w szczególnych przypadkach Wypożyczalnia może zgodzić się na zapłatę w innej walucie euro/dolary w celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się za pomocą zakładki Kontakt na stronie www.
 1. Płatności można dokonywać przelewem bankowym na numer rachunku:10 1050 1142 1000 0092 6112 5273, a także gotówka w przypadku odbioru osobistego.
 1. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, imię i nazwisko Osoby wypożyczającej, jeśli przelewu dokonuje inna osoba.

 

§6 Realizacja zamówienia

W przypadku instrumentów dostępnych na stronie wypożyczalnia instrumentów muzycznych zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 3 dni roboczych od momentu dopełnienia koniecznych formalności (tj. złożenie zamówienia przez stronę internetową, podpisanie umowy wypożyczenia i opłacenie kaucji zwrotnej wraz z opłatami wyszczególnionymi w koszyku).

Wypożyczalnia zobowiązuje się również niezwłocznie poinformować klienta o braku dostępnego sprzętu i ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji (szczegóły zostaną ustalone indywidualnie z klientem) .

Jeśli klient zdecyduje się na wysyłkę instrumentu, dostawa zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście przez pracownika wypożyczalni. W obu przypadkach klient zostanie poinformowany o planowanym terminie dostawy.

W przypadku odbioru osobistego należy uzgodnić z wypożyczalnią termin odbioru pod numerem: 690976048 lub maliowo: wypozycz.instrument@gmail.com. Sprzęt odebrać należy w siedzibie firmy pod adresem: al. Niepodległości 11, 42-216 Częstochowa.

§7 Dostawa, odbiór, zwrot, reklamacje, odstąpienie od umowy

 1. Termin realizacji zamówienia, tj. wysyłki zamówionych produktów, wynosi do 3 dni roboczych, wypożyczalnia zobowiązuje się, aby sprzęt wysyłany był możliwie jak najszybciej. Możliwe, że po dopełnieniu niezbędnych formalności sprzęt zostanie wysłany jeszcze tego samego dnia (dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski ).
 2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego sprzętu wynikające wyłącznie z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 3. Jeśli wypożyczalnia nie posiada obecnie zamówionego sprzętu to ma możliwość zamówienia go w firmie zewnętrznej (sklepie,hurtowni lub u dystrybutora) i wysłania bezpośrednio do klienta, co powinno przyspieszyć realizację zamówienia. W tym celu przekaże firmie realizującej zamówienie dane konieczne do realizacji wysyłki (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 4. Za pierwszy dzień wypożyczenia przyjmujemy dzień odbioru sprzętu lub dzień dostarczenia sprzętu przez firmę kurierską lub pracownika Wypożyczalni.
 5. Ostatnim dniem wypożyczenia jest dzień zwrotu wypożyczonego sprzętu lub dzień przekazania go firmie kurierskiej. Firmę kurierską należy dobrać w taki sposób aby paczka nie była dostarczona później niż w ciągu pięciu dni roboczych.
 6. Dostarczany sprzęt jest sprawny i wolny od wad, może posiadać jedynie niewielkie ślady użytkowania wynikające z normalnej eksploatacji. W przypadku gdy dostarczony sprzęt jest niesprawny Wypożyczalnia zobowiązuje się zamienić go na inny sprawny pokrywając koszt wysyłki kurierskiej (paczkę nadaje Klient) według stawki z umowy lub zwrócić pieniądze za wypożyczenie po otrzymaniu instrumentu/sprzętu.
 7. Wypożyczalnia zobowiązuje się niezwłocznie lub maksymalnie w terminie do 14 dni ustosunkować do reklamacji którą należy zgłosić na adres email: wypozycz.instrument@gmail.com
 8. W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy wynajmującego powinien on niezwłocznie poinformować wypożyczalnię o zaistniałej sytuacji i indywidualnie ustalić proces naprawy instrumentu. Jeśli niezbędna będzie naprawa musi ona zostać przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta. Jeśli dany producent nie dysponuje serwisem w Polsce , Osoba wypożyczająca powinna ustalić z Wypożyczalnią miejsce naprawy.
 9. Jeśli szkoda powstała z winy Osoby wypożyczającej lub winy osób którym instrument przez tą osobę został udostępniony to koszty naprawy i przywrócenia do stanu wcześniejszego ponosi Osoba wypożyczająca. W czasie naprawy należy opłacać koszt wypożyczenia.
 10. Wypożyczalnia deklaruje chęć pomocy w zakresie organizacji naprawy uszkodzonego sprzętu.
 11. Jeśli Osoba wypożyczająca została pozbawiona możliwości korzystania ze sprzętu z racji awarii z winy Wypożyczalni, opłaty nie są naliczane do czasu ponownego otrzymania sprzętu lub otrzymania sprzętu zastępczego, a umowa przedłuża się o czas naprawy serwisowej.
 12. Osoba wypożyczająca ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (poza siedzibą firmy) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych opłat. W tym celu powinna wypełnić i wysłać druk odstąpienia od umowy dostępny u Zarządcy strony.
 13. Osoba wypożyczająca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić wypożyczony sprzęt Wypożyczalni.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu Najmu przed jego upływem.Wypożyczalnia zwróci należną kwotę nie później niż w ciągu 14 dni od daty zwrócenia sprzętu
 14. Jeżeli Wypożyczalnia wykonała w pełni usługę najmu, za wyraźną zgodą Osoby wypożyczającej, prawo do odstąpienia od Umowy najmu dotyczącej Zamówienia już zrealizowanego nie przysługuje.
 15. W przypadku gdy Osoba wypożyczająca wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia wynikającego z Umowy najmu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, wykonując prawo odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę należną Wynajmującemu oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.
 16. Instrument należy zwrócić na adres:

SZEJKA MUSIC Tomasz Szejka

Al. Niepodległości 11

42-216 Częstochowa

Możecie Państwo dokonywać zwrotów zarówno osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), jak i za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszt transportu pokrywa osoba wypożyczająca.
W przypadku zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej należy pamiętać, że sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Należy pamiętać, że opakowanie w którym sprzęt został do Państwa dostarczony jest integralną częścią zamówienia (mowa w szczególności o styropianowych wypełnieniach) i również podlega zwrotowi. Wypożyczalnia instrumentów zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa kosztami naprawy instrumentu w przypadku uszkodzenia w trakcie wysyłki spowodowanego nieodpowiednim/niedbałym zapakowaniem instrumentu.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:

 1. .mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Wypożyczalnia wyraża chęć polubownego rozwiązywania spraw spornych.

 

§9 Pozostałe zasady, zobowiązania i informacje

 

 1. Wypożyczalnia deklaruje pomoc i wsparcie na każdym etapie realizacji usługi.
 1. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu lub nabędzie ją przed rozpoczęciem użytkowania. Jednocześnie zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Wypożyczalnia “Słomiany Zapał” służy radą na prośbę Klienta w kwestiach związanych z odpowiednią eksploatacją sprzętu.
 3. Na osobie wypożyczającej spoczywa obowiązek zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą lub zniszczeniem należy przez to rozumieć, że Osoba wypożyczająca sprzęt przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niego.
 4. Klient nie może dokonywać żadnych samodzielnych napraw sprzętu, bez wcześniejszego kontaktu i uzyskania zgody od pracownika wypożyczalni.
 5. Za pośrednictwem strony internetowej NIE OFERUJEMY SPRZEDAŻY CZY ZAKUPU sprzętu muzycznego. Wszystkie produkty zamieszone na stronie można wypożyczyć a NIE KUPIĆ. Oznacza to, że każdorazowo po zakończeniu wypożyczenia lub po wypowiedzeniu umowy instrument należy dostarczyć do siedziby naszej firmy.
 6. Wypożyczalni przysługuje prawo do umieszczania w serwisie informacji handlowych
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody zarządcy. Zakaz ten nie dotyczy treści, które udostępniają na swoich stronach producenci i dystrybutorzy sprzętu, a zarządca nie jest ich właścicielem. Jeśli konsument lub podmiot gospodarczy chce skopiować jakąkolwiek treść ze strony internetowej powinien uzyskać zgodę zarządcy.
 8. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przyznaje Użytkownikowi/Klientowi jakichkolwiek praw własności do znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw do Serwisu lub jego poszczególnych elementów. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko w takim zakresie, w jakim wyraźnie zezwala na to Regulamin.
 9. W Sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Polskiego prawa.
 10. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a umowy najmu zawartej z Klientem, wiążące są postanowienia zawarte w umowie najmu z Klientem.