POLITYKA PRYWATNOŚCI - STRONY INTERNETOWEJ WWW.SLOMIANY-ZAPAL.PL

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora
tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
DEFINICJE:
• Serwis – serwis internetowy Wypożyczalnia instrumentów muzycznych
„Słomiany Zapał” działający pod adresem https://slomiany-zapal.pl
• Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub
usługobiorców współpracujących z Administratorem
• Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz
Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma SZEJKA MUSIC
Tomasz Szejka, z siedzibą przy: Al.Niepodległości 11, 42-216 Częstochowa,
NIP: 9492114569 , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem
Serwisu
• Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony
internetowej.
• Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za
pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików
zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)
2/8
• Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy itp.
• Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
• Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych
danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
• Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w
formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
• Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie
bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Tomasz Szejka,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SZEJKA MUSIC Tomasz
Szejka, z siedzibą przy: Al.Niepodległości 11, 42-216 Częstochowa, NIP:
9492114569 (zwany dalej: „Właściciel”).

2. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony
Danych.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych,
należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

– realizacji umowy wypożyczenia/najmu
– przygotowania i realizacji procesu logistycznego, którego celem jest
dostarczenie lub odbiór instrumentu bądź innego rodzaju sprzętu, dostępnego na
naszej stronie internetowej, na adres wskazany przez klienta przez: firmy
3/8
kurierskie, sklepy za pośrednictwem firm kurierskich lub naszych pracowników
i współpracowników
– w celu odpowiedzi na pytania złożone przez „formularz kontaktowy”,
prowadzenia korespondencji z użytkownikami. (na podstawie art. 6 ust. 1
RODO), w celu dopełnienia wszelkich obowiązków księgowych i rachunkowych
(art. 6 ust. 1 RODO),
– w celu windykacji należności wynikających z zawartych umów
– w celu wpisania osób posiadających zadłużenie w naszej firmie do bankowych
i prywatnych baz danych takich jak m.in. Krajowy Rejestr Długów
– w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji klientów
oraz w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 RODO).

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
b. zawarcia umowy;
c. dokonania rozliczeń;
d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również
przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji
handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy
wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych
obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie
publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem
i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu
bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony
przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego
marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
4/8
– imię i nazwisko;
– płeć;
– adres dostawy;
– numer telefonu;
– adres e-mail;
c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia;
– numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:
• W celu realizacji umowy:
– numer dowodu osobistego
– numer paszportu/karty pobytu (w przypadku cudzoziemców)
– numer PESEL

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88,
dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili
potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie
internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich
danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po
zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych
może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.
5/8
wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich
celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów
przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony
internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora
danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane
czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie
konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory
przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez
administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym
zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw
nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje
usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej
pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać
dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby
administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia,
administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane
osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne
z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie
pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest
konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których
zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich
przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem
cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez
okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
6/8
z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące
zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi
Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi (rękojmia nie dotyczy
wypożyczenia/wynajmu).

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,
dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta
Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku
wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji
np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek
lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie
dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani
przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych
tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13
ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię
(dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika
do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego
preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych
oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb
Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,
który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu
przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego
urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich
głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
7/8

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko
przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki.
Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę
internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed
dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
cookielawinfo-checkbox-analytics
cookielawinfo-checkbox-functional
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-others
cookielawinfo-checkbox-performance
viewed_cookie_policy
Pliki przechowywane będa maksymalnie 11 miesięcy.

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie
akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną
zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies
lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne
powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia
akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić
pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby
strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę
internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy
skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności
serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest
zarejestrowana na stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,
adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania
problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
8/8
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony,
w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony
internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki
Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie
stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików
Cookie.
• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki
Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym
poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych
do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7
dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i
akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w
którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma
obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
• Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej
podstronie Serwisu.
• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.